Seadused

Kodusünnituse määruse terviktekst Riigi Teatajas: https://www.riigiteataja.ee/akt/109072014023

Kogu planeeritud kodusünnitust puudutava dokumentatsiooni ja kodusünnituse juhendi leiad Eesti Ämmaemandate Ühingu kodulehel:

Juhendi uusversioon 2_2021

Sealsamas Lisa 1 sünnitusriskide hindamise vorm.

Kodus sündinud lapse sünni registreerimine.

Kodus sündinud lapsed saavad isikukoodi perekonnaseisuametist või kohalikust omavalitsusest lapsele nime panemisel (sünni registreerimisel). Kodusünnituse ämmaemand väljastab lapsele sünnitõendi ilma isikukoodita. Kuna lapsel võib isikukoodi juba esimestel elupäevadel vaja minna (vajadus uuringuteks või raviks), siis oleks hea, kui lapse nimi oleks välja mõeldud ja pere keskel selgeks vaieldud juba enne lapse sündi.

Sündi registreerima minnes võtke kaasa oma dokumendid (passid või ID-kaardid), täidetud avaldus (https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1070/2201/4009/Lisa1.pdf#&searchCurrent) ja ämmaemandalt saadud sünnitõend.

Alus: Regionaalministri määrus 07.01.2005 määrus nr. 4, jõustumiskuupäev 28.01.2005, redaktsioon 09.03.2012: Isikukoodide moodustamise, väljajagamise ja andmise kord, 4. peatükk, ISIKUKOODI ANDMINE §7. Isikukoodi andmine perekonnaseisuasutuse poolt: (2) Kui Eestis sündinud isikule ei ole isikukoodi antud tervishoiuasutuse poolt meditsiinilise sünnitõendi koostamisel, annab perekonnaseisuasutus isikukoodi sünniakti koostamisel meditsiinilise sünnitõendi alusel.